Members
home
Professor
home
🎯

Projects

Types
Institute
Industry
NRF
MORAI Sim Dataset 분석
지원기관: 주식회사 모라이(MORAI)
연구기간: 2022. 07. 01. ~ 2023. 01. 31.
지역 지능화 혁신인재 양성 사업(link)
지원기관: 정보통신기획평가원(IITP)
연구기간: 2022. 07. 01. ∼ 2029. 12. 31.
에너지 인력 양성 사업(link)
지원기관: 산업통상자원부(MOTIE)
연구기간: 2022. 04. 01. ~ 2026. 12. 31.
탄소중립 실현을 위한 인공지능 원천 기술 개발
지원기관: 산업통상자원부(MOTIE)
연구기간: 2022. 02. 01. ~ 2024. 01. 31.

Our Collaborators